Menu

 

Město Ronov nad Doubravou
Město Ronov
nad Doubravou

Uzavírka silnice Třemošnice - hranice Pardubického kraje

Fotogalerie ZDE

Postup prací 17. týden I. a III. etapa Typ: JPG obrázek, Velikost: 139.82 kB

Postup prací 16. týden I. a III. etapa Typ: JPG obrázek, Velikost: 63.45 kB

Postup prací 15.  týden I. a III. etapa Typ: PDF dokument, Velikost: 392.45 kB 

Postup prací 14. týden I. a III. etapa Typ: PDF dokument, Velikost: 19.67 kB

Přemístění zastávek BUS z náměstí od 2.4.2024 - dopravce BUS ARIVA CHRUDIM
Autobusy dopravce ARIVA ČÁSLAV budou zrušeny - náhrada vlakové spojení

Přemístění zastávek bus

UZAVÍRKA RONOV N.D. Typ: JPG obrázek, Velikost: 20.53 MB 

UZAVÍRKA ZÁVRATEC Typ: JPG obrázek, Velikost: 19.71 MB 

OBJÍZDNÁ TRASA CELÁ Typ: JPG obrázek, Velikost: 9.29 MB 

OBJÍZDNÁ TRASA + DETAIL  Typ: JPG obrázek, Velikost: 34.2 MB

DETAIL OBJÍZDNÉ TRASY ČÁSLAV, ŽLEBY Typ: JPG obrázek, Velikost: 23.95 MB 

DETAIL OBJÍZDNÉ TRASY RONOV N. D.  Typ: JPG obrázek, Velikost: 8.73 MB

Vyjádření k uzavírce silnice II/337 Třemošnice - hranice Pk - modernizace silnice Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, který je příslušným dopravním úřadem ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí uzavírku silnice II/337 Třemošnice - hranice Pk - modernizace silnice

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka silnice II/337 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.07 MB

Termíny:

1. Etapa 2.4. - 11.8.2024

3. Etapa 2.4. - 9.9.2024

1. Rozsah omezení provozu: úplná uzavírka.

2. Na pozemní komunikaci: silnici II/337.

3. V termínu, v úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č. 2):

- I. etapa (úsek stavby) – od 02.04.2024 do 11.08.2024 – v úseku od začátku obce Ronov nad Doubravou ve směru od obce Žleby (km cca 1,475 stavby, ul. Čáslavská) po křižovatku se silnicí III/337 33 (ul. Svatokřížská) na Chittussiho náměstí

–  III. etapa (úsek stavby) – od 02.04.2024 do 09.09.2024 – v úseku od křižovatky s místní komunikací (dále jen „MK“) v ulici Pod Rybníkem po křižovatku se silnicí III/337 40 v místní části Závratec obce Třemošnice 

 

A) Obousměrná objízdná trasa pro nákladní dopravu ve směru Čáslav – Třemošnice (Seč) pro obě etapy: Čáslav – I/38 – I/17 – Vrdy - Podhořany u Ronova – Bukovina u Přelouče – Stojice – Heřmanův Městec – II/341 – Úherčice – Vápenný Podol – III/341 3 – III/337 80 – III/337 48 – Starý Dvůr – II/337 – Třemošnice, resp. II/341 – Úherčice - Vápenný Podol – Hrbokov – Kovářov – Seč .

příloha č. 3  Typ: JPG obrázek, Velikost: 34.2 MB 
příloha č. 4 Typ: JPG obrázek, Velikost: 34 MB

B) Jednosměrná objízdná trasa pro osobní dopravu pro I. etapu ve směru Žleby – Ronov nad Doubravou: Žleby – III/337 26 – Zehuby – III/337 35 – Biskupice – Ronov nad Doubravou – III/337 33 – II/337 .

příloha č. 3  Typ: JPG obrázek, Velikost: 34.2 MB 
příloha č. 4 Typ: JPG obrázek, Velikost: 34 MB
příloha č. 5  Typ: JPG obrázek, Velikost: 23.95 MB

C) Jednosměrná objízdná trasa pro osobní dopravu pro I. etapu ve směru Ronov nad Doubravou – Žleby: Ronov nad Doubravou – III/337 37 – MK – III/338 10 – Bousov – Lipovec – I/17 - III/337 31 – Vinice – Vinaře – III/337 29 – Žleby – II/337.

příloha č. 3  Typ: JPG obrázek, Velikost: 34.2 MB 
příloha č. 4 Typ: JPG obrázek, Velikost: 34 MB
příloha č. 5  Typ: JPG obrázek, Velikost: 23.95 MB

D) Jednosměrná objízdná trasa pro osobní dopravu pro III. etapu ve směru Ronov nad Doubravou – Třemošnice: Ronov nad Doubravou – III/337 33 – III/337 34 – Mladotice – III/337 40 – Závratec – II/337 

příloha č. 3  Typ: JPG obrázek, Velikost: 34.2 MB 
příloha č. 4 Typ: JPG obrázek, Velikost: 34 MB
příloha č. 6  Typ: JPG obrázek, Velikost: 8.73 MB

E) Jednosměrná objízdná tras pro osobní dopravu pro III. etapu ve směru Třemošnice – Ronov nad Doubravou: II/337 – III/337 42 – Podhradí – Jetonice – Březinka – Nový Dvůr – I/17 – Podhořany u Ronova – I/17 – III/337 31 – Vinice – Vinaře – III/337 29 – Žleby 

příloha č. 3  Typ: JPG obrázek, Velikost: 34.2 MB 
příloha č. 4 Typ: JPG obrázek, Velikost: 34 MB
příloha č. 6  Typ: JPG obrázek, Velikost: 8.73 MB

5. Přechodná úprava provozu je stanovena k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při modernizaci silnice II/337 v úseku Třemošnice – hranice Pardubického kraje.

6. Organizace omezení provozu a užití DZ:

a) uzavřený úsek komunikace (pracovní místo) bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a výstražnými světly;

b) pracovní místa na komunikaci budou ohraničena (zabezpečena) dle TP 66; v místech, kde bude stavbou dotčen přilehlý chodník, budou chodci na vhodných místech převedeni (pomocí DZ) na souběžný protilehlý chodník, případně bude pro chodce vytvořen (vyznačen a řádně zabezpečen) bezpečný koridor pro průchod stavbou a přístup k sousedním nemovitostem,

c) dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,

d) dále bude umístěno a užito DZ uvedené v příloze (objízdné trasy budou vyznačeny na všech křižovatkách DZ „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ (č. IS 11b),

e) stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou 3 úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí),

f) v  případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,

g) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,

h) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, kterou jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu, i) velikost DZ - základní,

j) světelně technické vlastnosti DZ – reflexní (činná plocha z retroreflexního materiálu),

k) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy). Ty mohou být použity pouze pro umístění dopravních značek IS 11b, IS 11c a IS 11d (vyznačení objízdné trasy),

l) DZ užívat v souladu s ustanovením § 78 zákona číslo 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,

m) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších změn a doplňků. 7. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan Richard Polák, telefonní spojení 602 514 497. 8. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem

Uzavírkou bude dotčena dopravní obslužnost zajišťována linkami č. 620712, 620713, 620714, 620720 (dopravce ARRIVA autobusy a.s.), 650604 (dopravce UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.) a linka Středočeského kraje 240780 (dopravce ARRIVA autobusy a.s.). V rámci změn na výše uvedených linkách mohou být dotčeny i jiné linky v závislosti na obězích vozidel.

Dopravní úřad souhlasí za níže uvedených podmínek:

1. Etapa 2.4. - 11.8.2024

Konkrétní termín respektive potvrzení termínu ukončení 1. etapy (z důvodu schvalování VJŘ), bude dopravnímu úřadu sdělen min. 10 pracovních dní předem.

Pro linky č. 240780, 620714, 620720 a 650604 platí, že:

 Budou schvalovány výlukové jízdní řády,

 Přímé spojení Třemošnice - Ronov nad Doubravou - Čáslav bude zajištěno pouze vlakovými spoji,

Po celou dobu uzavírky musí být zachován průjezd autobusů křižovatkou silnic II/337 x III/33733 (ul. Lichnická x ul. Svatokřížská),

 po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Žlebské Chvalovice,,žel.zast. a Ronov n.Doubr.,,Horka- bez náhrady,

 zastávka Ronov n.Doubr.,,nám. bude přesunuta do ulice Chvalovická dle návrhu v DIO,

 Objízdná trasa obousměrná pro směr Ronov nad Doubravou - Třemošnice: sil. III/33737 ul. Chvalovická - sil. II/337 ul. Lichnická - sil. III/33733 ul. Svatokřížská - sil. III/33734 Mladotice - sil. III/33740 Závratec - sil. II/337 a dále dle trasy v JŘ,

 Objízdná trasa obousměrná pro směr Ronov nad Doubravou - Podhořany: sil. III/33737 ul. Chvalovická - MK - sil. III/33810 ul. Nádražní a dále dle trasy v JŘ,

 Pro otáčení autobusů bude využito ulic Lichnická - Pod Rybníkem – Chvalovická,

 pro zajištění dopravní obslužnosti Ronova nad Doubravou je bezpodmínečně nutné na objízdné trase (místní komunikace mezi ulicemi Chvalovická a Nádražní), před zahájením uzavírky provést opravu povrchu, rozšíření komunikace, zpevnění krajnic vybudování výhyben a prořez dřevin, dále bude na této komunikaci snížena rychlost na 30km/h, tato komunikace bude po celou dobu uzavírky udržována v odpovídajícím stavu pro průjezd nízkopodlažních autobusů,

 žadatel zajistí na stávající zastávky informaci o jejich neobsluhování, popřípadě přesunutí a zároveň zajistí řádné označení přesunuté zastávky včetně výlepové plochy.

Pro linku 240780 platí, že:

 po dobu první etapy bude linka ukončena ve Žlebech na zastávce Žleby,,Šumava,

 nebudou obsluhovány zastávky Ronov n.Doubr.,,nám.; Ronov n.Doubr.,,Horka; Žlebské Chvalovice,,žel.zast.; Třemošnice,Závratec a Třemošnice,,aut.st. - bez náhrady,

 objízdná trasa pro otočení autobusu ve Žlebech: ul. Vinařská - ul. Obránců míru - ul. K Budám

 žadatel zajistí na stávající zastávky informaci o jejich neobsluhování, popřípadě přesunutí a zároveň zajistí řádné označení přesunuté zastávky včetně výlepové plochy.

3. Etapa 2.4. - 9.9.2024

 Pro linky č. 620714, 620720 a 650604 zůstávají po celou dobu realizace 3. etapy v platnosti výlukové jízdní řády pro 1 etapu,

 Pro linku 240780 bude po ukončení 1. etapy (12.8.) schvalován nový výlukový JŘ,

 Po celou dobu uzavírky musí být zachován průjezd autobusů křižovatkou silnic II/337 x III/33733 (Chittussiho nám. x ul. Svatokřížská),

 po dobu uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Žlebské Chvalovice,,žel.zast. a Ronov n.Doubr.,,Horka- bez náhrady,

 Objízdná trasa obousměrná pro směr Ronov nad Doubravou - Třemošnice: II/337 - sil. III/33733 ul. Svatokřížská - sil. III/33734 Mladotice - sil. III/33740 Závratec - sil. II/337 a dále dle trasy v JŘ ,  Žadatel zajistí na stávající zastávky informaci o jejich neobsluhování.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mapa Města Ronov nad Doubravou

MAS

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
zataženo 10 °C 2 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 12/2 °C
pátek 26. 4. polojasno 15/3 °C
sobota 27. 4. skoro jasno 17/6 °C

Železnohorský region

železnohorský region

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

CZECHPOINT

czechpoint

Kudy z nudy

kudy z nudy

Návštěvnost

Celkem návštěv:

CELKEM: 1308529

mapa Města Ronov nad Doubravou

mapa Města Ronov nad Doubravou