Ronov nad Doubravou
Město Ronov
nad Doubravou

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

pes

příznání k místnímu poplatku ze psů

žádost o odhlášení psa

POPLATEK  ZE  PSŮ

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Ronov nad Doubravou, včetně místních částí Mladotice a Moravany (dále jen „město“)
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala, tuto skutečnost musí poplatník nahlásit správci poplatku do 15 dnů.

 

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. („ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců“) Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 27 této vyhlášky.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  1.      za prvního psa v rodinném domku v obvodu města   -    100,- Kč

                        v ostatních domech v obvodu města   -     400,- Kč

               

 1.       za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

                        v rodinném domku v obvodu města   -     200,- Kč

                        v ostatních domech v obvodu města   -    200,- Kč

                    

 1. za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu   

                               v rodinném domku v obvodu města    -     100,- Kč

                        v ostatních domech v obvodu města   -     200,- Kč

 

 1. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu                           -      200,- Kč.

 

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

a)  - činí-li poplatek méně jak 400,- Kč ročně, jednorázově do 31.3. kalendářního roku

b) - činí-li poplatek více než 400,- Kč ročně, ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do  

      31.3. a 30.6. příslušného kalendářního roku.

 

(2)     Poplatek  lze  zaplatit  najednou  i při vyšší částce než 400,- Kč, a to v termínu určeném 

          pro jednorázovou splátku, tedy do 31.3. příslušného kalendářního roku.

(3)    Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek  

         splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková

         povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 2. Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
 

 

 

 

 

Datum a čas

Dnes je středa, 21. 8. 2019, 4:47:50

Svátek

Svátek má Johana

CZECHPOINT

czechpoint

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 253
TÝDEN: 1707
CELKEM: 715894

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Geoportál

geoportal

 

kudy z nudy