Menu

 

Město Ronov nad Doubravou
Město Ronov
nad Doubravou

Zábor veřejného prostranství

hromada

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmět poplatku, poplatník

  1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[1]

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

 

Veřejné prostranství

            Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

  Chittussiho náměstí včetně přilehlých ulic – Čáslavská, Lichnická, Svatokřížská, Školská, Zámecká.

Dále pak ulice Chvalovická, U školky, Pod rybníkem, Souběžná, Na kopečku, Podhorka, Zahradní, Nábřežní, Za mostem, Nad splavem, Nad oborou, U stadionu, Družstevní, Spojovací, ˇ6lebská, Nádražní, Karla Horkého, Jindřicha Pruchy, sídliště Pod nádražím.

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

Ohlašovací povinnost

  1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

    2.  Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje

         V ohlášení poplatník nebo plátce uvede

          jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo      sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

       3. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději   do 15 dnů.

        4. Ohlášení podléhá i užívání veřejného prostranství osvobozené od poplatku.


Sazba poplatku

  1. Sazba poplatku činí za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

   a) za  použití   veřejného   prostranství    Chittussiho  náměstí  k  poskytování   služeb   a  

       umístění   prodejních   zařízení,   včetně   manipulačního   prostoru,   skládek    zboží,

       vystaveného zboží a umístění reklamních zařízení                                               10,- Kč

         b) za vystavené  zboží v přepravkách,  nebo  jiných  nádobách, obalech před  prodejnou,  

             jež má poplatník tuto prodejnu ve svém vlastnictví, případně v pronájmu

             - plocha do  5 m2                                                                                       50,- Kč/měsíc

       - plocha do 10 m2                                                                                    100,- Kč/měsíc

       - plocha nad 10m2                                                                                   150,- Kč/měsíc

         c) za použití  prostranství  Chittussiho náměstí  k umístění stavebního zařízení, skládek  

             a při výkopových pracích                                                                                     2,- Kč

         d)  za  použití  silnic  a  místních  komunikací  a  ostatních  ploch  a  stavebních   proluk  

              patřících do majetku města k umístění stavebního zařízení, skládek a při výkopových             

              pracích                                                                                                                 1,- Kč                 

         e)   za  užívání  veřejného  prostranství   pro kulturní,  sportovní  a  reklamní  akce,  pro  

               lunaparky  a    jiné   atrakce   pouťového   charakteru  a   pro  cirkusy   za   každý  i 

               započatý  m2 a za každý  započatý den                                                              4,- Kč

         f)  za užívání  veřejného prostranství  Chittussiho náměstí,  ul. Čáslavské  a  Lichnické   

              pro  umístění prodejních stánků nebo reklamních zařízení v době konání pouti

              veřejné prostranství (m2)                                                  sazba Kč/den

              do          2 m2    včetně                                                        50,- Kč/den

        nad   2 - 4 m2     včetně                                                      150,- Kč/den

        nad   4 -  6 m2    včetně                                                      250,- Kč/den

        nad   6 -  8 m2    včetně                                                      350,- Kč/den

        nad   8 -10 m2    včetně                                                      450,- Kč/den

        nad 10 -15 m2   včetně                                                      550,- Kč/den

        za každý započatý m2 nad 15 m 2 za  1 den                       50,- Kč/den    

Splatnost poplatku

  1. Poplatek  je splatný:

před    započetím  užívání  veřejného  prostranství,  nejpozději  v  den  zahájení   užívání  

          veřejného prostranství

 

         Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve  

 

         kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

                                              

  1. Město stanovuje poplatek paušální částkou takto:

          a)  za   použití  veřejného  prostranství   za   účelem  vyhrazení   trvalého   parkovacího

              místa pro motorová vozidla včetně přívěsů a návěsů stanoví poplatek

                  osobní automobil                                    paušální částka    300,- Kč/ rok                                                            

              nákladní automobil                                 paušální částka 1.000,- Kč /rok

          b)  za  umístění  pevně  zabudovaných  reklamních zařízení, poutačů  včetně  billboardů  

               umístěných na veřejném prostranství

         za každý i započatý m2                                                     100,- Kč/měsíc

          c)  stabilní stánky (stavby zřízené na základě stavebního povolení jako stavba dočasná a  

               umístěná mimo plochy určené pro stánkový prodej) určené k prodejním účelům

         za každý   i započatý m                                                    15,- Kč/m2/měsíc

          d)  za umístění restauračních předzahrádek 

               za každý i započatý měsíc                                                   25,- Kč/m2/měsíc

          e)  za umístění přenosných reklamních tabulí  a  stojanů

         plocha o velikosti  2 - 3  m2                                                10,- Kč/měsíc                                                            

           f) za umístění přenosných reklamních tabulí  a stojanů

         plocha o velikosti nad  3 m2                                                20,- Kč/měsíc

Splatnost poplatku

 1.      Poplatek splatný:

          při trvalém užívání zaplatí poplatník poplatek vždy předem za celý měsíc

 

         Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve  

         kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Osvobození a úlevy

  1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

 

  1. Od poplatku se dále osvobozují:

a) fyzické nebo právnické osoby, které užívají místní komunikaci a její součást z důvodů udržování přilehlé nemovitosti, pokud je v jeho vlastnictví nebo v nájmu. Osvobození od poplatku trvá po dobu stanovenou v „rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace“, které vydává stavební úřad Městského úřadu v Ronově nad Doubravou.

          b) přenosné reklamní tabule nebo stojany o velikosti do 2 m2

Městský úřad Ronov nad Doubravou

Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 11:00  12:00 - 17:00
Středa:   7:00 - 11:00  12:00 - 17:00
Pátek:    7:00 - 12:00 

 


 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mapa Města Ronov nad Doubravou

MAS

Aktuální počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
déšť 24 °C 11 °C
neděle 16. 6. déšť 22/11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 26/14 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 27/15 °C

Železnohorský region

železnohorský region

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

CZECHPOINT

czechpoint

Kudy z nudy

kudy z nudy

Návštěvnost

Celkem návštěv:

CELKEM: 1341516

mapa Města Ronov nad Doubravou

mapa Města Ronov nad Doubravou