Menu

 

Město Ronov nad Doubravou
Město Ronov
nad Doubravou

Poplatek ze psů

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

pes

Příznání k místnímu poplatku ze psů

Žádost o odhlášení psa

Obecně závazná vyhláška Města Ronov nad Doubravou o místním poplatku ze psů Typ: PDF dokument, Velikost: 111.76 kB

 

POPLATEK  ZE  PSŮ

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Ronov nad Doubravou, včetně místních částí Mladotice a Moravany (dále jen „město“)
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala, tuto skutečnost musí poplatník nahlásit správci poplatku do 15 dnů.

 

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. („ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců“) Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 27 této vyhlášky.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 

Sazba poplatku

 1. - za jednoho psa 300,- Kč (platí pro rodinné domy i bytovky)

  - za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč

         - držitel psa starší 65 let 200,- Kč

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

 

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 2. Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Veterinární zákon ukládá povinnost čipování psů od ledna 2020. Je nutné, aby byl čipovaný pes zaregistrován v některém z registrů, jinak čipování ztrácí smysl, ztraceného psa nebude možno identifikovat, majitel se vystavuje pokutě a nebude moci prokázat vakcinaci proti vzteklině.

Všechny platby lze hradit v hotovosti nebo přes platební terminál v kanceláři v pokladně městského úřadu nebo bezhotovostním převodem na 
účet města u Komerční banky a.s. číslo 115-3907100257/0100

Variabilní symboly zůstávají stejné:

Pro poplatníky s pobytem v Ronově n. D. 134101… (+ číslo popisné)

Pro poplatníky s pobytem v Mladoticích  134102… (+ číslo popisné)

Pro poplatníky s pobytem v Moravanech 134103… (+ číslo popisné)

Železnohorský region

železnohorský region

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

CZECHPOINT

czechpoint

Kudy z nudy

kudy z nudy

Návštěvnost

Celkem návštěv:

CELKEM: 1330359

mapa Města Ronov nad Doubravou

mapa Města Ronov nad Doubravou